Zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 66 im. Zbigniewa Herberta w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19

Opracowano na podstawie wytycznych ministra właściwego do  spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Organizacja pracy szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej nr 66, zwanej dalej szkołą, odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 66, zwany dalej Dyrektorem, który powierza obowiązki w tej kwestii pracownikom szkoły.

2. W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

  • Szkoła jest czynna w godzinach od 7.00 do 22.00, przy czym:
  • Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00  do 17.00;
  •  Biblioteka szkolna pracuje według grafiku umieszczonego na stronie internetowej szkoły i nie jest dostępna dla osób spoza szkoły;
  • Zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z grafikiem;
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej działa w dniach i godzinach podanych do wiadomości na stronie internetowej szkoły i nie jest dostępny dla osób z zewnątrz;
  • Posiłki wydawane są w godzinach od 11.30 do 15.30 według ustalonego grafiku

4.Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka, katar, osłabienie). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku zauważania ww. objawów chorobowych, za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje pielęgniarka lub wyznaczony

5. Rodzice/opiekunowie prawni na początku roku szkolnego wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury.

6. Do szkoły nie mogą przychodzić uczniowie i pracownicy, u których występują którekolwiek z wymienionych objawów: kaszel, katar, duszności, podwyższona temperatura ciała (38°C), osłabienie.

7. W przypadku występowania powyższych objawów z przyczyn alergicznych, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany dostarczyć do sekretariatu zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest
zdrowe.
8. W przypadku występowania powyższych objawów z przyczyn alergicznych pracownik jest zobowiązany dostarczyć do kadr zaświadczenie od lekarza, że jest zdrowy.

9. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
10. Uczniowie podczas lekcji i zajęć świetlicowych nie mają obowiązku zakrywać ust i nosa.

11. Uczniowie, przebywając na terenie szkoły, muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych, bibliotece, miejscu, w którym odbywa się spożywanie posiłku. W częściach wspólnych – z wyjątkiem miejsca spożywania posiłku – uczniowie i pracownicy muszą nosić maseczki zakrywające usta i nos.
Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki ochronne.
12. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom maseczki ochronne, z których muszą korzystać, świadcząc pracę.

13. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać w wyznaczonej strefie w holu szkoły (maks. 4 osób, z zachowaniem dystansu
1,5 m). Osoby postronne mogą wyłącznie udać się do sekretariatu szkoły lub do osoby, z którą wcześniej osoba została umówiona (wychowawca, pedagog, psycholog, dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel)

14. Przy wejściu, osoby postronne zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust maseczką ochronną.

Szkoła zapewnia:


1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, placu zabaw, boiska oraz sprzętów
i przedmiotów znajdujących się w szkole;

2) Płyn do dezynfekcji rąk (przy wejściach do budynku oraz przy wejściu do jadalni, w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia świetlicowe), a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne na usta i nos dla wszystkich pracowników.

Zapewnia maseczki ochronne uczniom do wykorzystania w razie zaistnienia podejrzenia zachorowania na terenie szkoły;

3) Bezdotykowe termometry;

4) Informacje z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz informacje dotyczące prawidłowego zakładania i ściągania maseczek ochronnych oraz rękawiczek jednorazowych.
5) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (gabinet pielęgniarski)


Dyrektor:


1) Opracowuje, a następnie zaznajamia pracowników (podczas szkoleń), rodziców (umieszczając informację na stronie internetowej), uczniów ze stosowanymi w szkole metodami ochrony przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa (za pośrednictwem wychowawców klas, pielęgniarki szkolnej).

2) Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce;

3)Kontaktuje się rodzicami/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

4) Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika szkoły;

5) Współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 oraz w przypadku podejmowania decyzji o zmianie systemu nauczania – mieszany (nauka stacjonarna + nauczanie zdalne), przy pomocy środków komunikacji na odległość;

6) Zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się uczniów w tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły oraz:

a. Wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (z maseczką ochronną, rękawiczkami jednorazowymi lub po dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych);

b. Zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne w szkole, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadza w szkole odpowiednio wariant B (kształcenie mieszane – zajęcia stacjonarne i zdalne) lub C (kształcenie zdalne) pracy szkoły.

Wicedyrektor:


1) Opracowuje harmonogram dyżurów. Kontroluje realizację dyżurów i odnotowują wyniki kontroli w Księdze kontroli wewnętrznej
2) Opracowują plan zajęć lekcyjnych, szkolnych, który zapewnia taką organizację pracy szkoły, która z kolei uniemożliwi znaczne gromadzenie się uczniów w tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły;
3) W miarę możliwości ustalają indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający m.in.:

  1. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
  2. korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
  3. korzystanie ze stołówki szkolnej,
  4. zajęcia na boisku.

4) W miarę możliwości organizuje pobyt uczniów (klasa) w szkole w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowują tych samych nauczycieli, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

5) Organizuje przestrzeń w salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele z  zachowaniem odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m

6) W porozumieniu z kierownikiem świetlicy opracowuje harmonogram spożywania posiłków na terenie jadalni szkolnej i wyznaczają nauczycieli dyżurujących. Kontroluje realizację harmonogramu i odnotowuje wyniki kontroli w Księdze kontroli wewnętrznej

7) Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia i pracownika szkoły;
8) Opracowuje organizację zajęć na sali gimnastycznej, która umożliwia przebywanie na niej dzieci z zachowaniem przepisów § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia
2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639);

9) W porozumieniu z wychowawcami, kierownikiem świetlicy, nauczycielami opracowuje skuteczne zasady odbioru dzieci z zajęć szkolnych przy ograniczonym dostępie rodziców do pomieszczeń szkoły. Kontroluje realizację zasad i odnotowuje wyniki kontroli w Księdze kontroli wewnętrznej
10) Zastępują Dyrektora ZSP 22 w razie jego nieobecności w czynnościach opisanych w punkcie 17 i 18 niniejszej procedury.

Kierownik gospodarczy:

1) Dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować;

2) Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami, wyniki kontroli w tym zakresie wpisuje do Księgi kontroli wewnętrznej

3) Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedur w tym procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia i pracownika szkoły;

4) Nadzoruje umożliwienie umycia lub dezynfekcji rąk po wejściu do budynku; nadzoruje dezynfekcję, mycie sprzętu sportowego oraz podłóg, blatów stołów w salach lekcyjnych oraz na stołówce szkolnej;

5) Opracowuje harmonogram dezynfekcji pomieszczeń w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną oraz Dyrektorem szkoły;.

Kierownik świetlicy:

1) Opracowuje plan zajęć świetlicowych, który zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się uczniów w tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły; Kontroluje realizację planu i odnotowuje wyniki kontroli w Księdze kontroli wewnętrznej

2) Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia i pracownika szkoły;

3) W porozumieniu z wicedyrektorami szkoły opracowuje harmonogram spożywania posiłków na terenie jadalni szkolnej przez uczniów zapisanych na zajęcia świetlicowe i wyznacza nauczycieli do opieki oraz nadzorujących stosowanie zasad higieny, procedur. Kontroluje realizację
harmonogramu i odnotowuje wyniki kontroli w Księdze kontroli wewnętrznej
4) W porozumieniu z wicedyrektorem opracowuje skuteczne zasady odbioru dzieci z zajęć świetlicowych przy ograniczonym dostępie rodziców do pomieszczeń szkoły. Kontroluje realizację zasad i odnotowuje wyniki kontroli w Księdze kontroli wewnętrznej

5) Zastępuje Dyrektora ZSP 22 w razie jego nieobecności i nieobecności wicedyrektorów  SP66, P27

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:


1) Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie: regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym  zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
b. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
c. Unikania skupisk ludzi,

d. Unikania dotykania oczu, nosa i ust,

2) Dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
3) Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym;
4) Informować Dyrektora szkoły lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia (w szczególności kaszel, gorączka);

5) Unikać organizowania większych skupisk uczniów z różnych klas w jednym pomieszczeniu;
6) Poinformować Dyrektora szkoły o istotnych problemach zdrowotnych, które zaliczają go do grupy tak zwanego podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia koronawirusem, celem umożliwienia Dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły. Pracownik zobowiązany jest przedstawić Dyrektorowi dokument, który może potwierdzić, że pracownik ma istotne problemy zdrowotne – do wglądu.
Istotnymi problemami zdrowotnymi w tym przypadku są: cukrzyca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby płuc – astma, zaburzenia odporności;
7) Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do pojemników na odpowiednie śmieci

8) Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi niniejszymi Procedurami bezpieczeństwa.
9) Każdy pracownik jest odpowiedzialny za informowanie uczniów o stosowanych w szkole metodach zapobiegawczych.

10)Personel kuchenny oraz pracownicy administracji powinni unikać bezpośredniego kontaktu z uczniami oraz nauczycielami.

Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:

1) Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć – objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u uczniów, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez uczniów i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów, w tym w miarę możliwości zapewniają uczniom możliwość korzystania ze szkolnego boiska lub z pobytu na świeżym powietrzu;

3) Edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły, to jest dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;
4) Wietrzą salę, po odbyciu zajęć a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
5) Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – także w czasie zajęć wychowania fizycznego;
6) Dbają o to, by uczniowie w miarę możliwości nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim plecaku/torbie, w wydzielonej szafce;
7) Odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki w wyznaczone miejsce w sali – do mycia, czyszczenia, dezynfekcji
8) W przypadku, gdy stwierdzą, że uczeń przyniósł do szkoły przedmioty (na przykład zabawki), które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć (przypomina uczniowi o zakazie przynoszenia przedmiotów (zbędnych
w czasie zajęć) oraz zobowiązuje ucznia do schowania przedmiotu do plecaka/torby oraz nie wyciągania ich do czasu zakończenia zajęć w szkole przez ucznia;

9) Dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza teren szkoły i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19;
10) Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów przede wszystkim za pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. co najmniej dystans
1,5 m. we wskazanym miejscu, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie osobiste w szkole.

11) Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w szkole w związku z COVID-19,
w tym godziny i zasady pracy świetlicy, biblioteki, gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Ten fakt odnotowuje w e-dzienniku.

12) Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 minut. Nauczyciele planują w ciągu dnia przerwy na zewnątrz budynku na terenie ZSP22 oraz zajęcia ruchowe lub dydaktyczne w innej przestrzeni niż sala dydaktyczna


Nauczyciel bibliotekarz:


1) Pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się w bibliotece, uniemożliwiając swobodne przemieszczanie się z zachowaniem dystansu 1,5 m (możliwe wejście 1-2 uczniów do biblioteki);
2) Książki i inne materiały wydaje bezpośrednio osobie zamawiającej;
3) Odkłada zdane przez uczniów i nauczycieli książki i inne materiały w wyznaczone do tego miejsce na okres 48 godzin, a po tym czasie odkłada je na półkę zgodnie z pierwotnym ich układem.

4) Pilnuje, aby uczniowie nie wchodzili między regały z książkami i nie korzystali z książek oraz innych materiałów (również pracownicy), które odbywają 48 godzinną kwarantannę;


Osoby sprzątające w placówce:


1) Pracują w rękawiczkach;
2) Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
3) Dezynfekują toalety – co najmniej 2 razy dziennie i po każdym dniu pracy szkoły;
4) Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych;
5) Wietrzą korytarze szkolne ;
6) Po każdym dniu myją detergentem lub dezynfekują:
a. ciągi komunikacyjne – myją;
b. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
c. sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę – myją lub dezynfekują;
d. sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w salach dydaktycznych w wyznaczonych miejscach;
7) Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego;
8) Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja tak, aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów;
9) Wypełniają Kartę dezynfekcji pomieszczenia, która stanowi załącznik  do niniejszych Procedur zgodnie z poleceniami Dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej. Dyrektor/kierownik gospodarczy lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wyrywkowo monitorowania czystości pomieszczeń, co odnotowuje na Karcie monitoringu czystości  pomieszczenia – załącznik  do Procedur.

Woźne:


1) Dbają o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy wejściu do placówki (jeśli uczeń jest uczulony na środek dezynfekujący, obowiązany jest on niezwłocznie umyć ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku mydła);

2) Pilnują, aby na teren placówki osoby przyprowadzające i odbierające uczniów ze szkoły, a także osoby spoza szkoły wchodziły tylko do strefy wyznaczonej (maksymalnie 6 osób w dystansie 1,5 m), jeśli mają zakryte usta
i nos oraz jednorazowe rękawiczki na rękach lub dokonały dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki;

3) Wskazuje osobom z zewnątrz placówki obszar, w którym mogą przebywać, instruują odnośnie konieczności zasłaniania nosa i ust na terenie i dezynfekcji rąk przy wejściu na teren placówki   lub noszenia jednorazowych rękawic oraz zachowania dystansu od innych osób, co najmniej 1,5 m.


Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów szkoły1. W okresie pandemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W przypadku funkcjonowania szkoły w wariancie C (kształcenie zdalne) jest to jedyny sposób komunikacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.

2. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail,
e-dziennik. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć́ osłonę ust i nosa oraz zachować́ dystans wynoszący min. 1,5 m. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur, lekcji, wykonywania innych planowych działań służbowych. Spotkanie wymaga ustalenia dogodnego dla stron terminu, który nie narazi uczniów szkoły z osobą postronną, niezatrudnioną w ZSP 22 we Wrocławiu.

3. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zgłasza pracownikowi spotkanie z nauczycielem, podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony. Pracownik szkoły wpisuje dane do księgi wejść́ szkoły, sprawdza czy osoba była umówiona i wskazuje miejsce spotkania z nauczycielem, pracownikiem.

4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne numery kontaktowe zbiera na początku roku szkolnego wychowawca klasy, a w razie zmiany w ciągu roku szkolnego należy nowy numer podać w sekretariacie szkoły – sekretarz szkoły przekazuje
informację dotyczącą zmiany wychowawcy klasy.

5. Z pielęgniarką̨ szkolną rodzic/opiekun prawny może kontaktować́ się̨ telefonicznie w godzinach jej pracy oraz bezpośrednio w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań́ określonych w pkt. 2, 3.

6. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.
7. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują niniejsze Procedury do zapoznania się za pośrednictwem strony internetowej.

Procedura przyprowadzania i odbiór uczniów ze szkoły1. Opiekun (przyprowadzający/odbierający ucznia) do świetlicy może przebywać tylko w części wspólnej szkoły wejście główne,: hol szkoły, do miejsca oznaczonego żółto-czarną linią; Nie wchodzi do obiektu, którego korytarz nie pozwala na zachowanie stosownego dystansu. Zaleca się, aby odprowadzający żegnali się z dziećmi przed szkołą.

2. Opiekun, przebywając w budynku szkoły, musi stosować środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, to jest: maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe założone w placówce lub dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły.

3. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i uczniów – co najmniej 1,5 m.

4. Od roku szkolnego 20/21 uruchomione zostały dodatkowe wejścia do szkoły dla uczniów. W razie sytuacji nadmiernego kumulowania się osób przed wejściem głównym, otwarte zostanie dla uczniów wejście boczne.

5. Rodzic wchodzą wejściem głównym i zatrzymuje się w przedsionku szkoły, sygnalizuje swą obecność dzwonkiem i czeka na pracownika szkoły.
6. Uczeń wchodzący do szkoły powinien zdezynfekować ręce, a w przypadku występującego uczulenia na środek dezynfekujący, niezwłocznie umyć ręce w najbliższej łazience przeznaczonej do korzystania przez uczniów.
7. Jeśli uczeń korzysta z jednorazowych rękawiczek i maseczki ochronnej, wyrzuca je do kosza.

8. Pracownicy dyżurujący przy wejściach do szkoły w miarę możliwości dbają
o to, by dzieci z różnych oddziałów nie stykały się ze sobą i unikały ścisku.
9. W przypadku stwierdzenia przez pracownika dyżurującego przy wejściu do szkoły objawów chorobowych (wskazujących na chorobę dróg oddechowych)
u ucznia, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje

Dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. W przypadku, gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, osoba, która zaobserwowała objawy informuje o tym fakcie Dyrektora, zaś Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem.
10. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły, który odpowiada za odprowadzanie uczniów do części wspólnej.

11. Opuszczając placówkę uczeń odprowadzany jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły, który oczekuje przy drzwiach wejściowych. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw/boisku, odbiór dziecka odbywa się z tego miejsca przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób.

13. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka przebywa na terenie szkoły nie dłużej niż jest to konieczne.

Procedura organizacji bezpiecznego żywienia


1. Szkoła zapewnia uczniom szkoły możliwość spożycia ciepłego posiłku w czasie ich pobytu na terenie placówki.

2. Posiłki przygotowywane są na terenie przez firmę Cateringową przy  zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

3. Pracownicy kuchni:

1) Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

2) Myją ręce:

a. przed rozpoczęciem pracy,

b. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

c. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
d. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

e. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

f. po skorzystaniu z toalety,

g. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

h. po jedzeniu, piciu lub przerwie w pracy;

3) Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
4) Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;

5) Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki, wyrzucają maseczki ochronne i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;

6) Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans – co najmniej 1,5 m;

Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez Dyrektora;

8) Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60°C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

4. Uczniowie spożywają posiłki w miejscu do tego przeznaczonym. Godziny spożywania posiłków przez poszczególne klasy określają wicedyrektor z kierownikiem  świetlicy i przekazują informację wychowawcom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczniów.

5. Przed posiłkiem uczniowie zobowiązani są umyć ręce zgodnie z instrukcja widniejącą w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

6. Posiłki dzieci odbierają od osób wydających z zachowaniem odległości 1,5 m.
7. Po zakończeniu spożywania posiłku przez daną turę uczniów wyznaczony
pracownik firmy cateringowej, dezynfekuje/ą powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki. Pracownik dokonuje dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych i maseczce ochronnej. Po zakończonej dezynfekcji wyrzuca zużyte środki ochrony osobistej do pojemnika do tego przeznaczonego z workiem na odpady. Po zakończonej dezynfekcji pracownik/pracownicy zobowiązany/i jest/są do umycia rąk zgodnie
z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.


Wyjścia na boisko, plac zabaw

1. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z placu zabaw, boiska, terenu szkoły.

2. Przerwy w miarę możliwości uczniowie będą spędzali, korzystając z boiska, placu zabaw, terenu szkoły (poza budynkiem).

3. Zalecane jest także korzystanie z terenu zewnętrznego szkoły przy organizacji zajęć sportowych, wychowania fizycznego i innych.

4. Nauczyciele świetlicy wraz z dziećmi, jeżeli pozwoli na to pogoda, przebywają na zewnętrznym terenie szkoły.

5. Nauczyciele dyżurujący w miarę możliwości zapewniają, aby uczniowie unikali ścisku, nie gromadzili się.

6. Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie i nauczyciele dezynfekują lub myją ręce.

7. Uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki na terenie szkoły w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę, dlatego obowiązuje grafik dyżurów na każdej przerwie, przez cały czas pracy szkoły ze zwiększoną obsadą, aby zapobiec gromadzeniu się uczniów. Brak stawiennictwa na dyżurze skutkuje naruszeniem ustalonego porządku pracy w placówce.

8. Plac zabaw w czasie zajęć dydaktycznych i świetlicowych zamknięty jest dla uczniów klas IV-VIII i innych osób postronnych.

9. Uczniowie nieuczęszczający do świetlicy szkolnej, po zakończonych zajęciach szkolnych mają obowiązek opuścić teren szkoły.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych

1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem tych zajęć w przypisanych do tych zajęć salach. Zajęcia dotyczą głównie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne unika aktywności, które wymuszają gromadzenie się uczniów.
3. Prowadzący zajęcia nie może pozostawiać uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych prowadzący ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela.
4. Prowadzący zajęcia podczas zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów.
5. Prowadzący zajęcia odkłada używany w trakcie zajęć sprzęt, pomoce dydaktyczne w miejsce do tego wyznaczone.
6. Jeśli zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, uczniowie oraz prowadzący myją lub dezynfekują ręce przy wejściu do budynku.
7. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne wietrzą salę, w której prowadzili zajęcia przed i po odbyciu zajęć.Działalność gabinetu profilaktyki zdrowotnej

1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej.
2. W gabinecie mogą jednocześnie przebywać 2 osoby z zachowaniem dystansu – 1,5 m.
3. Pielęgniarka szkolna wietrzy gabinet co najmniej raz na godzinę.
4. Pielęgniarki szkolne obsługują uczniów czy nauczycieli, korzystając z jednorazowych rękawiczek ochronnych, które następnie wrzucają do kosza na odpady zmieszane.
5. W gabinecie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
6. Po każdym dniu pracy gabinet jest myty i dezynfekowany (podłogi, krzesła, łóżko, biurko) przez personel sprzątający, (firma sprzątająca) a następnie wietrzony.


Procedura mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętuDezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie form mikroorganizmów oraz form przetrwalnikowych.

1. W czasie pandemii zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęty (klawiatura, sprzęty sportowe) są̨ dezynfekowane po użyciu – w miarę możliwości i po każdym dniu.

2. W czasie pandemii COVID-19 wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe, materiały dydaktyczne oraz sprzęty, które służą do użytku przez uczniów lub nauczycieli, a których nie da się skutecznie wymyć wyczyścić lub zdezynfekować zostają̨ usunięte z sal przez personel sprzątający (pracownicy firmy sprzątającej) we współpracy z nauczycielami i zabezpieczone w miejscu wyznaczonym przez kierownika gospodarczego lub osobę przez niego upoważnioną.
3. Wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku dzieci należy:
1) wymyć, wyczyścić:

a) każdą zabawkę̨ i pomoc dydaktyczną należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem stosownego detergentu (należy czytać etykietę) będącego na wyposażeniu szkoły. Po umyciu każdej zabawki i pomocy dydaktycznej należy dokładnie wypłukać gąbkę/szmatkę.
b) należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki należy także wyczyścić́ rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie. lub

2) zdezynfekować – zarejestrowanym środkiem nietoksycznym bezpiecznym dla dzieci będącym na wyposażeniu szkoły, zgodnie z zaleceniami producenta widniejącymi na etykiecie produktu.

4. Jeżeli jest to możliwe po dezynfekcji zabawki, pomoce dydaktyczne należy wysuszyć́ na wolnym powietrzu, aby uniknąć wdychania oparów.
5. Sprzęty i zabawki elektroniczne należy dezynfekować – najlepiej specjalnymi ściereczkami nawilżonymi preparatem dezynfekującym, woda może prowadzić do ich uszkodzenia.

6. W czasie pandemii używane w czasie zajęć książki będące na wyposażeniu sali należy odłożyć w wyznaczone miejsce, aby odleżały 48 godzin. Po tym czasie mogą wrócić do sali i mogą z nich korzystać inni nauczyciele/uczniowie.
7. Osoby czyszczące, dezynfekujące zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt zobowiązane są używać rękawiczek ochronnych, tylko środków zakupionych do tego celu przez szkołę i myć ręce po wykonanej czynności mycia, czyszczenia czy dezynfekcji.

8. Zebrane prace, sprawdziany, kartkówki, diagnozy muszą odbyć 48 godzinną kwarantannę po ich zebraniu i 48 kwarantannę przed ich rozdaniem uczniom. Rozdawanie prac odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego.


Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19


1. W szkole wyznaczone zostały pomieszczenia do izolacji osób, u których stwierdzono objawy chorobowe, sugerujące infekcję dróg oddechowych. Pomieszczenia też zostały zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2. Każdemu dziecku, które kaszle lub ma duszności, należy na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu – termometr znajduje się w: gabinecie profilaktyki zdrowotnej, sekretariacie szkoły, portierni. Pomiaru dokonuje pracownik, który przebywa z dzieckiem w izolacji, bądź pracownik, który zauważył niepokojące objawy.
3. W izolacji z dzieckiem przebywają w kolejności: pielęgniarka, przy jej nieobecności wyznaczony pracownik, następnie wicedyrektorzy, kierownik świetlicy, Dyrektor.

4. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka – temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym 38°C i powyżej, duszności, osłabienie), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie
przygotowane pomieszczenie, gabinet pielęgniarki szkolnej (w przypadku braku pomieszczenia należy odizolować dziecko – dystans od innych osób co najmniej 1,5 m).

5. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym Dyrektora lub osobę go zastępującą.

6. Dyrektor lub wyznaczona przez Dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/opiekunem dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki, informując o powodach.

7. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie: Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

8. Wskazany przez Dyrektora pracownik (nauczyciel świetlicy, wychowawca, pracownik sekretariatu) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

9. Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, na zewnątrz budynku, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta, dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik dokonujący dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po zakończonej pracy wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myje
ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
10. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

11. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa (zachowują dystans co najmniej 1,5 m od osoby przekazującej dziecko, mają osłona nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą rękawiczki ochronne). Dziecko do rodziców przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Dziecko, wychodząc z pomieszczenia, w którym
przebywało w izolacji, wyposażone zostaje w maseczkę ochronną.
12. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19: pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje Dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu choroby – zachowując stosowny
dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

Pracownik kontaktuje się z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony COVID-19.
13. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

14. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19, jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Osoby przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze środków ochrony osobistej (osłona nosa, ust, rękawice
ochronne), a po zakończonej pracy zużyte środki wyrzucają do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi, po opuszczeniu go przez osobę z objawami jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

16. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

17. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
18. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
19. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-
epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.

2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2021 r. do czasu ich odwołania.

Skip to content