ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 22 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 22.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu częściowych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie pełnej dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Brak tekstów alternatywnych pod obrazkami
 • Brak napisów dla niedosłyszących i głuchych w filmach

Powody braku spełniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

Wyłączenia

 • mapa lokalizacji są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt sekretariat@zsp22.wroclaw.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 • E-mail: sekretarait@zsp22.wroclaw.pl
 • Telefon: 71 79 86 710

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 22
 • Adres: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl/content/kontakt
 • E-mail: sekretariat@zsp22.wroclaw.pl
 • Telefon: 717896710

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 22 we Wrocławiu mieszcząc się przy ulicy Dembowskiego 39 we Wrocławiu. Budynek Szkoły Podstawowej  nr 66 oraz Przedszkola 27   wchodzące w skład ZSP 22, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Wejście do budynku  ZSP 22  znajduje się powyżej  poziomu chodnika. Aby dostać do budynku SP 66 należy pokonać 10 stopniowe schody, aby dostać się do budynku P27 należy pokonać 8 stopniowe schody.  Portiernia ZSP 22 znajduje się przy wejściu głównym  SP 66 po prawej stronie od wejścia. Sekretariat znajduje się na parterze budynku.

Pomieszczenia biurowe nie, administracyjne nie posiadają oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących, znajdują się one na parterze oraz na drugim piętrze. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

W szkole  na każdym piętrze znajdują się toalety, które nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Budynku Przedszkola toalety znajdują się na każdym piętrze są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek szkoły oraz przedszkola nie posiadają wind.

Zespół Szkolno – Przedszkolny  nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do Budynku SP 66 można wjechać na parking przy szkole. Przy budynku P 27 nie ma parkingu, można zatrzymać się chwilowo przy drodze.  ZSP nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Do budynku  szkoły i przedszkola, wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku ZSP nr 22 z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.


Lucyna Półrolniczak – dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22
51-670 Wrocław, ul. Dembowskiego 39
tel +48 71 798 67 10

Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22
51-670 Wrocław, ul Dembowskiego 39

Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencję e-mail znajdziesz na www.zsp22.wroclaw.pl.

Skip to content