Szanowni Rodzice,

OD DNIA 22.03.2021 CAŁA SZKOŁA ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ PREMIERA PRZECHODZI W TRYB NAUKI ZDALNEJ. ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W INFORMACJI NA STRONACH MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI,

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia …………………………….. 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

po § 2c dodaje się § 2d w brzmieniu:

„§ 2d. 1. W okresie ograniczenia, o którym mowa w § 1a ust. 1 pkt 1 i § 2b ust. 1 pkt 2, szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

2. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, o której mowa w ust. 1, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.”.

Szkoła może zapewnić opiekę wyłącznie uczniom rodziców, którzy są zaangażowani w walkę z COVID 19, np. pracownicy służby zdrowia, służb mundurowych, pracownicy jednostek utrzymania miasta. Świetlica zapewni opiekę w godzinach 7.00-16.00.

Jeżeli są Państwo zainteresowani opieką świetlicową od 22.03.2021 r do 9.04.2021 r. prosimy o pobranie, wypełnienie poniższej karty zapisu i przesłanie podpisanej zdjęciem lub skanem na adres: sekretariat@zsp22.wroclaw.pl do 21.03.2021 r.

Skip to content