Opłaty za przedszkole:

…reguluje Uchwała  NR LXIX/1791/23 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 czerwca 2023r zmieniająca uchwałę nr   NR  LVII/1513/22w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę oraz  Ustawa  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz.U. z 2017 poz.2203 oraz z 2018 r. poz. 2245),

Opłata za dany miesiąc powinna być dokonana do 15 dnia następnego miesiąca /np. za miesiąc wrzesień 2023r opłatę należy wnieść do 15 października 2023r

1) opłata stała za miejsce:

Rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu obliczony w godzinach minus 5 godzin bezpłatnych za każdy dzień obecności dziecka x 1,30 zł . W celu określenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu prowadzi się ewidencję elektroniczną czasu  przyprowadzania i odbioru dziecka /indywidualne karty do czytnika przy wejściu do przedszkola wydawane przez referenta.

Zwolnienia z opłaty stałej:
Zwolnienia z opłaty stałej przysługują rodzicom dzieci 6-cio letnich oraz rodzicom posiadającym na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Niezbędne dokumenty:
Oświadczenie o wielodzietnej rodzinie pobrane z zakładki Dokumenty

2) opłata za wyżywienie: 13.00 zł/dzień/

Szczegóły działalności żywieniowej w przedszkolu znają Państwo w zakładce „stołówka przedszkolna”.

Zasady funkcjonowania

Termin składania oświadczeń:
1. 1-go września – wraz z innymi dokumentami
2. W trakcie roku szkolnego -do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego rodzic stara się o zwolnienie.

Miejsce składania oświadczeń:
sekretariat ZSP nr 22

Skip to content