1. Podstawa prawna:
  1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 102.
  2. Statut Przedszkola Nr 27 „Skrzaty” w Wrocławiu.
 2. Cele procedury – Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.
 3. Zakres procedury – Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.
 4. Definicja przedmiotu procedury:
  1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola – doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki
  2. Odebranie dziecka z przedszkola – osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola
 5. Kogo dotyczy procedura? Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, nauczycielki i panie woźne.
 6. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury.
  1. Rodzice (prawni opiekunowie):
   1. przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,
   2. upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola,
   3. odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy,
   4. zgłaszają wszelkie zmiany danych kontaktowych w trybie natychmiastowym.
  2. Nauczycielki:
   1. przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,
   2. odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,
   3. sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.
   4. W grupie z której rozchodzą się dzieci powinny znajdować się kopie oświadczeń rodziców o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola lub listy dzieci z poszczególnych grup wraz z numerami kontaktowymi do rodziców lub opiekunów.
 7. Opis pracy
  1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:45 – 8:30; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
  2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17:00.
  3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
  4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
  5. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).
  6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
  7. W dniach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki do której uczęszcza lub mającej je w danym momencie pod opieką.
  8. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 18:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
  9. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 0.5 godziny (do 17:30).
  10. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
  11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
  12. Nauczyciele przyprowadzający dzieci do grupy zbiorczej mają obowiązek przekazać dokładną ilość dzieci, przekazywanych nauczycielowi dyżurującemu w grupie zbiorczej.
  13. Przy porannym odbieraniu dzieci z grupy zbiorczej za przekazywanie dzieci do poszczególnych grup odpowiada nauczyciel otwierający budynek.
  14. W grupie, w której rozchodzą się dzieci powinny znajdować się kopie oświadczeń rodziców o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola oraz listy dzieci z poszczególnych grup wraz z numerami kontaktowymi do rodziców lub opiekunów
  15. Nauczyciel jest zobowiązany do uaktualniania danych osobowych dzieci.
Skip to content