Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla mieszkańców Wrocławia: link

Podajemy ważne numery telefonów

Telefony zaufania:

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 (linia bezpłatna)
 • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
 • Policyjny Telefon Pogotowia Dziecięcego 71 340 38 03 (telefon ze specjalnym przeznaczeniem dla dzieci, które widzą przemoc w domu)
 • Policyjny Telefon Zaufania 0800 283 107 (z telefonów //stacjonarnych / połączenie bezpłatne), dyżury policjantów: poniedziałek-piątek godz. 10.00-18.00, przez resztę dnia włączona jest automatyczna sekretarka, odsłuchiwana na bieżąco, 71 344 15 53

Telefony zaufania dla osób doświadczających przemocy:

 • Telefon zaufania MOPS we Wrocławiu 512 198 939 (24h)
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Pomoc 71 796 40 85 (24h)
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002 (poniedziałek-sobota: 8.00-22.00, niedziele i święta: 8.00-16.00)
 • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 800 120 226 (poniedziałek-piątek: 9.30 – 15.30; przez resztę dnia włączona jest automatyczna sekretarka, która jest odsłuchiwana na bieżąco) Pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy we Wrocławiu
 • Centrum Praw Kobiet, 511 506 216 (poniedziałek – czwartek 10.00 – 18.00, piątek 10:00 – 15:00)
 • Fundacja NON LICET, 572 108 352 (poniedziałek-czwartek 16.00-20.00)
 • Stowarzyszenie EVOLUTIO, 731 450 926 (poniedziałek – piątek 10.00-18.00
 • Stowarzyszenie INTRO, 881 220 440 (poniedziałek – piątek 10.00-15.00)
 • Wrocławskie Centrum Zdrowia, 538 579 554 (poniedziałek – piątek 8.00-20.00)

WROCŁAWSKI TELEFON ZAUFANIA: 71- 776 62 08

Specjalistyczna pomoc i wsparcie dla osób doświadczającej przemocy domowej oraz znajdujących się w sytuacjach kryzysowych pod tym numerem dyżurują psychologowie gotowi udzielić następującej pomocy:

 • informowanie o instytucjach i placówkach terapeutycznych świadczących pomoc osobom
  w kryzysie psychicznym, ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie, uzależnionym, współuzależnionym;
 • wskazywanie na możliwość korzystania z różnych form pomocy terapeutycznej, oferowanej także przez stowarzyszenia, fundacje, grupy samopomocowe;
 • motywowanie do podjęcia działań umożliwiających pokonanie kryzysu psychicznego, uzależnienia, obrony przed przemocą;
 • wskazanie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, zwiększającymi szansę rozwiązania problemów;
 • edukację w zakresie wiedzy o zaburzeniach psychicznych, psychologicznych uwarunkowaniach kryzysu oraz obalanie mitów dotyczących uzależnień i stosowania przemocy;
 • wsparcie psychiczne, zrozumienie dla przeżywanych trudności.
Skip to content