Nauczyciel wspomagający

Zadania nauczyciela wspomagającego określają przepisy rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

       Jeśli w naszej szkole czy przedszkolu pojawi się dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli potrzebie kształcenia, które będzie wymagać doboru odpowiednich metod i organizacji nauki, ze względu na niepełnosprawność to pojawia się wtedy potrzeba dodatkowego wsparcia ucznia przez specjalistę – nauczyciela wspomagającego.

Nauczyciel wspomagający – zadania i zakres pracy

 • Współpraca i wsparcie nauczycieli w prowadzenie  zajęć edukacyjnych z uczniem niepełnosprawnym.
 • Realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w Indywidualnym Programie Edukacyjno- Terapeutycznym, opracowanym dla ucznia.
 • Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dzieckiem.
 • Udzielanie pomocy nauczycielom w doborze form i metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. 
 • Opracowanie  i realizacja  zajęć rewalidacyjnych. 
 • Prowadzenie innych, specjalistycznych  zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne  potrzeby rozwojowe, edukacyjne i psychofizyczne dziecka.
 • Współpraca z rodzicami dziecka, informowanie o pracy ucznia na zajęciach, osiągnięciach, sukcesach,  zachowaniu,  relacjach z rówieśnikami, o napotkanych trudnościach w realizacji materiału dydaktycznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Podstawą do objęcia opieką dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających, działający w publicznej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. W skład powołanego w ZSP nr 22 zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: wychowawca, pedagog, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, a także w zależności od potrzeb
inni specjaliści. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od ilości przyznanych przez Departament Edukacji miasta
Wrocławia. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie diagnozy, wskazań i zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, na okres wskazany w opinii dziecka. Zajęcia odbywają się za zgodą organu prowadzącego oddział przedszkolny naszej placówki
i są prowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem. Zespół opracowuje i realizuje z dzieckiem indywidualny program wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu. Dokonuje koordynacji działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępy dziecka
w zakresie rozwoju psychofizycznego. Prowadzona jest na bieżąco dokumentuje działań w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania. Analizowana jest skuteczność pomocy udzielanej dziecku oraz jej ewaluacja. W miarę potrzeb wprowadza się zmiany w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planuje się dalsze działania w zakresie wczesnego wspomagania.

Kształcenie specjalne

Podstawa Prawna

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym . Określenie kształcenie specjalne związane jest ze stwierdzeniem przez zespół orzekający funkcjonujący w publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, że uczeń, ze względu na swoje problemy ze zdrowiem oraz dysfunkcje rozwojowe, wymaga specjalnej organizacji
nauki i metod pracy. Prawo do specjalnej organizacji kształcenia przysługuje dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z uwagi na niepełnosprawność. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują uczniowie:

 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • niewidomi,
 • słabowidzący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • z niedostosowaniem społecznym,
 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

Dostarczenie przez rodziców w/w orzeczenia do naszej placówki oznacza, że jesteśmy zobligowani do organizacji i prowadzenia specjalistycznych zajęć dla uczniów. Za zgodą organu prowadzącego ZSP nr 22 tj. Departamentu Edukacji Urzędu miasta Wrocławia, uczniowi przysługują dwie godziny rewalidacji tygodniowo. Te specjalistyczne zajęcia
odpowiadają na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia. Zawsze opierają się na aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka i są zgodne z IPET. Dla każdego ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowuje się  indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, tzw. IPET. Program opracowuje zespół, który tworzą
nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem, na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa również zajęcia rewalidacyjne, jakie będą prowadzone z dzieckiem. Przy ich planowaniu i
organizacji uwzględniamy rodzaj niepełnosprawności, gdyż ich założeniem jest wzmacnianie i rozwijanie funkcji niezaburzonych oraz usprawnianie sfer zaburzonych.

Zajęcia terapii RSA i EEG Biofeedback

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole prowadzone są zajęcia terapii Biofeedback. W pierwszej kolejności z terapii skorzystają uczniowie    z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, następnie z opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Terapia jest bezpłatna. Zgodnie z regulaminem, określającym zasady organizacji terapii Biofeedback w SP 66, decyzję  o zakwalifikowaniu ucznia do terapii podejmują terapeuci. 

Główne założenia programu:

EEG Biofeedback – jest nowoczesną metodą terapii, opartej na wykorzystaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Jest metodą zwiększającą efektywność pracy mózgu, usprawnia funkcjonowanie Ośrodkowego Układu Nerwowego. W metodzie Biofeedback osoba poddawana jest treningowi przez uczestniczenie w różnego rodzaju grach komputerowych, sterowanych wyłącznie umysłem, bez stosowania klawiatury czy myszki. Biofeedback jest metodą bezpieczną, ponieważ to dziecko swoją pracą wpływa na działanie swojego mózgu. Nic do ciała i mózgu nie jest wysyłane, biofeedback jest  tak jak i lustro – pozwala nam korygować swoją sylwetkę, ale samo z siebie na nią nie wpływa. Biofeedback jest metodą bezbolesną – elektrody są przyklejane przy pomocy łatwo zmywalnej pasty klejącej do skóry głowy – wystarczy lekko rozchylić włosy, by przymocować elektrodę. Nie ma możliwości, aby elektroda wysłała do głowy jakikolwiek sygnał lub impuls, ponieważ jest ona tylko i wyłącznie czujnikiem (odbiornikiem). Biofeedback jest metodą dającą trwałe efekty, ponieważ dzięki systematycznemu powtarzaniu dziecko uczy się nowych schematów funkcjonowania, aż stanie się dla niego nawykiem, który trwa nadal i umacnia się mimo zakończenia treningów.

RSA (Respiratory Sinus Arrhythmia) – to trening łączący w sobie procesy samoregulacji w zakresie oddechu i rytmu serca. RSA to właściwie naturalna zmienność rytmu serca, która dostosowuje się do określonego cyklu oddechowego.

RSA Biofeedback to metoda, dzięki której możemy uzyskać idealny stan równowagi organizmu, poprawiając funkcje nie tylko serca i wydolności oddechowej, ale również w efekcie końcowym warunkować homeostazę wewnętrznego środowiska organizmu. Pozornie obydwa układy: oddechowy i sercowo-naczyniowy są czymś odrębnym od siebie. Okazuje się jednak, że oddziałują na siebie nawzajem a ich synchronizacja powoduje dobroczynne skutki zdrowotne. W treningu RSA Biofeedback wyzwalamy i wzmacniamy proces  synchronizacji oddechu z pracą serca. Ma to znaczenie dla większej odporności na stres, jasności umysłu, lepszej koncentracji uwagi, samoświadomości i samokontroli

Adresaci programu

Uczniowie z trudnościami szkolnymi typu:

 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • zaburzenia pamięci i spostrzegania zaburzenia mowy
 • dysleksja
 • ADHD
 • nerwice, stres
 • niepokój psychoruchowy
 • zaburzona samoocena dziecka.
Cele treningu EEG i RSA Biofeedback
 • poprawa funkcji poznawczych,
 • zwiększenie potencjału umysłowego
 • relaksacja i wyciszenie, redukcja poziomu stresu, stany drażliwości i nadpobudliwości

Wskazane jest prowadzenie treningów  biofeedback  1-2 razy w tygodniu, najlepiej zawsze tego samego dnia i o tej samej godzinie, czas przeznaczony na 1 trening to ok. 45 minut. Aby treningi były skuteczne, odstęp między nimi nie powinien być większy niż 7-10 dni. Pierwsze spotkanie to wywiad, który pozwala zebrać informacje potrzebne do ustalenia właściwego kierunku treningów – jest to konsultacja, która pozwala zebrać wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do ukierunkowania pracy z dzieckiem. Liczba sesji (spotkań) niezbędna do uzyskania pozytywnych efektów terapii jest wartością szacunkową, im więcej treningów, tym efekty terapii są większe i trwalsze. Zajęcia prowadzimy w cyklach do 20 sesji dla jednej osoby.

Skip to content