Procedura organizacji opieki w Przedszkolu nr 27 „Skrzaty” we Wrocławiu w czasie pandemii COVID 19

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2020 r. wydanych związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 sierpnia 2020 r. dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) zarządza się, co następuje

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU
1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
2. W grupie może przebywać 1 dziecko na 1,5 m2
3. W sali, w której przebywa grupa usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować . Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.
6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
7. Jest zapewniona w miarę możliwości taka organizacja pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
8. W przedszkolu znajdują się termometry bezdotykowe.
9. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
10. Rodzicom nie wolno pozostawać na placu zabaw po odebraniu dziecka z przedszkola.
11. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA
1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola, (wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym o spóźnieniu).
2. Rodzice przy odbiorze podają dane dziecka.
3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
4.  Z powodu braku możliwości zachowania odpowiedniego dystansu, rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do szatni przedszkolnej – wyjątek stanowią rodzice dzieci nowo przyjętych, które bardzo trudno się adaptują.
5. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakładania w placówce rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.
6. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel.
7. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny.
8. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez kataru, kaszlu, objawów sugerujących chorobę zakaźną, z maksymalną temperaturą 38 stopni C.- jest ona mierzona przy wejściu
9. Jeśli nauczyciel w ciągu dnia zauważy u dziecka, jakikolwiek z wyżej wymienionych objawów chorobowych rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola
10. Dzieci przyprowadzane i odbierane są z przedszkola przez osoby zdrowe.
11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1. Przed wejściem do przedszkola istnieją stanowiska do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
2. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
4. Woźna oddziałowa odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału. Odpowiada ona także za dezynfekcję zabawek, przedmiotów używanych przez dzieci, dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach.
5. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników dokonuje dyrektor przedszkola. (karta monitoringu)
6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

  • PLAC ZABAW/ OGRÓD
  • Dzieci przebywają na placu zabaw jak najczęściej, jeśli tylko sprzyjają ku temu warunki pogodowe
  • Plac zabaw codziennie monitorowany jest przez konserwatora, w przypadku nieobecności, wyznaczony przez dyrektora/ wicedyrektora  pracownik
  • W miarę możliwości sprzęt, zabawki są dezynfekowane prze konserwatora codziennie.
  • Na placu zabaw/ ogrodzie przedszkolnym, dzieci przebywają pod opieką nauczycieli, woźnych oddziałowych, pomocy nauczycieli
  • Po powrocie z palcu zabaw dzieci obowiązkowo myją ręce.

GASTRONOMIA – WYDAWANIE POSIŁKÓW
• Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
• Przy organizacji żywienia – kuchnia – w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:
1. Stosowania środków ochrony osobistej,
2. Mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 o C,
3. Posiłki wydawane są sali przedszkolnej, posiłki do sali dostarcza woźna oddziałowa. Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa odwozi naczynia na zaplecze kuchenne.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA       KORONAWIRUSEM PRZEZ DZIECI:
1. W przypadku zauważenia objawów: gorączka – 38 stopni C, kaszel, duszności należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły/ wicedyrektora przedszkola oraz rodziców
2. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając je w przygotowanej izolatce – gabinet przygotowany w części piwnicznej. Dziecko będzie pozostawać pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektor/ wicedyrektora a do czasu przyjazdu rodziców. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego – kombinezon, rękawice, maska, przyłbica. Zalecona odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.
3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia odpowiednie instytucje (sanepid. Departament Edukacji).
4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką, rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.

5. Dziecko wraca do Przedszkola po  pisemnej informacji od lekarza, że dziecko jest zdrowe
6. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPiD em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników przedszkola.

Skip to content